Przejdź na stronę główną
Zaloguj się do serwisu lub Utwórz nowe konto

Regulamin

1. Wstęp

 1. Wszystkie zlecenia fotograficzne składane poprzez system Media Markt FotoLab Online są realizowane wyłącznie na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. W rozumieniu Regulaminu "Klient" oznacza użytkownika systemu Media Markt FotoLab Online skladającego zlecenie, "Media Markt" oznacza spółkę Media Markt wybraną z listy przez Klienta do realizacji zlecenia fotograficznego.
 3. Media Markt jest uprawniony do korzystania z systemu Media Markt FotoLab Online.

2. Warunki Realizacji Zleceń

 1. Zlecenia fotograficzne realizowane są przez Media Markt zgodnie z aktualną listą dostępną na stronie internetowej http://foto.mediamarkt.pl
 2. Usługi obejmują wykonywanie odbitek na papierze fotograficznym z plików przesłanych przez Klienta do systemu Media Markt FotoLab Online. Odbitki wykonywane są z plików zapisanych w formacie JPG.
 3. Zarejestrowanie Klienta w systemie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących treści zlecenia, jak również okoliczności uniemożliwiających całkowitą lub częściową realizację złożonego zlecenia, Media Markt zastrzega sobie prawo do potwierdzenia zlecenia drogą telefoniczną..
 5. Media Markt może odmówić realizacji zlecenia, jeżeli nie jest w stanie zweryfikować i potwierdzić zlecenia drogą telefoniczną, w przypadku o którym mowa w Regulaminie, a także w przypadku, gdy formularz rejestracyjny został wypełniony niepoprawnie lub nieprawdziwymi danymi, oraz gdy otrzymane pliki są w jakikolwiek sposób uszkodzone. Media Markt niezwłocznie informuje Klienta drogą elektroniczną o braku możliwości zrealizowania zlecenia.

3. Jakość wykonanych zleceń

 1. Odbitki są wykonywane w stosunku boków 2:3. Oznacza to, że zdjęcia w formacie 3:4 zostają automatycznie przycięte z góry i dołu (autokadrowanie) albo wykonany jest pełen kadr, lecz po bokach pozostają białe paski.
 2. Klient może dokonać wyboru sposobu kadrowania podczas wybierania formatu zdjęć w "koszyku" zlecenia.
 3. Zdjęcia są wykonywane w rozdzielczości 300 dpi. Z tego powodu przesyłane w systemie Media Markt FotoLab Online zdjęcia muszą mieć odpowiednią wielkość tj:
  • 9x13 - 1051x1500 pikseli
  • 10x15 - 1205x1795 pikseli
  • 13x18 - 1500x2102 pikseli
  • 15x21 - 1795x2551 pikseli
  • 21x30 - 2480x3508 pikseli
  • 25x38 - 3000x4500 pikseli
  • 30x40 - 3602x4724 pikseli
  • 30x45 - 3602x5398 pikseli
 4. W przypadku przesłania przez Klienta zdjęcia, które nie spełnia wymogów określonych powyżej, Media Markt nie ponosi odpowiedzialności za jakość wykonanych odbitek.

4. Czas realizacji zleceń

Wszystkie zlecenia wykonywane są z najwyższą starannością i w odpowiednim, możliwie najkrótszym terminie. Termin realizacji zamówienia jest określany każdorazowo w momencie składania zamówienia.

5. Cennik

 1. Klient płaci za wykonane usługi zgodnie z wyceną zlecenia dokonaną na podstawie cennika on-line znajdującego się na stronie w momencie składania zlecenia.
 2. Sprzedawca wystawia dokumenty sprzedaży (standardowo paragon fiskalny; faktura VAT jeśli Klient wyraża takie życzenie) jedynie na dane zawarte w formularzu rejestracyjnym.
 3. Klient dokonuje płatności w momencie odbioru wykonanego zlecenia w Media Markt - gotówką, kartą kredytową lub kartą płatniczą.
 4. W przypadku zlecenia o większej wartości Media Markt może uzależnić wykonanie zlecenia od dokonania przedpłaty.

6. Przechowywanie prac

Po realizacji zlecenia przesłane przez Klienta pliki, których nie umieścił w swoim albumie internetowym są usuwane z systemu. Zrealizowane zlecenia fotograficzne, które nie zostały odebrane przez Klienta w ciągu 3 miesięcy od dnia realizacji zlecenia, zostają zniszczone. Zdjęcia w albumach internetowych przechowywane są przez 6 miesięcy. Każde złożenie zlecenia przedłuża ten okres na kolejne 6 miesięcy od momentu złożenia zlecenia. Albumy internetowe każdego Klienta mogą pomieścić pliki o łącznej pojemności do 500 MB

7. Reklamacje

 1. Zakupione i dostarczone usługi i towary są objęte gwarancją.
 2. W przypadku ewentualnych reklamacji należy kontaktować się bezpośrednio z Media Markt, który zrealizował zlecenie. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest opis zastrzeżeń wobec produktu lub usługi. Przy składaniu reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego produktu na własny koszt, na adres danego Media Markt wraz z dowodem zakupu.
 3. Reklamacja jest rozpatrywana w możliwie najszybszym terminie. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszystkie koszty pokrywa Klient.
 4. Reklamacja nie jest uwzględniana w przypadku pojawienia się różnic pomiędzy złożonym zleceniem, a zawartością przesłanych plików, w szczególności obejmuje to format zdjęcia, liczbę kopii, rodzaj papieru /matowy/błyszczący/, a także w przypadku gdy zlecenie nie może być zrealizowane z przyczyn za które Media Markt nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Media Markt nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku kiedy zlecenie nie może być zrealizowane z przyczyn niezależnych od Media Markt /otrzymanie przez Media Markt uszkodzonego pliku, zbyt mała rozdzielczość pliku, pojawienie się wirusa itp./

8. Prawa autorskie

 1. Media Markt w stosowaniu i przestrzeganiu przepisów prawa autorskiego opiera się tylko i wyłącznie na oświadczeniu Klientów.
 2. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia przez Klienta o posiadaniu praw do wszystkich przesłanych materiałów i plików zdjęć.
 3. W przypadku naruszenia praw autorskich osób trzecich w toku realizacji zlecenia, pełną i całkowitą odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Klient.
 4. Klient zobowiązuje się do przejęcia wszelkiej odpowiedzialności z tytułu naruszenia wyżej wymienionych praw oraz do zwolnienia Media Markt z wszelkich roszczeń osób trzecich.
 5. Klient zobowiązuje się także do zwrotu kosztów (w tym kosztów procesowych i kosztów zastępstwa procesowego) poniesionych przez Media Markt w związku z roszczeniami osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw.

9. Szczególne zobowiązania Klienta

 1. Klient nie będzie wysyłał do realizacji:
  • zleceń zawierających treści obelżywe lub w inny sposób naruszające dobra osobiste osób trzecich
  • zleceń zawierających jakąkolwiek formę przemocy, profanacji lub pornografii,
  • zleceń zawierających treści sprzeczne z obowiązującym prawem i ogólnie przyjętymi normami, w tym zasadami współżycia społecznego
 2. W przypadku wysłania zleceń zawierających wyżej wymienione treści Media Markt może odmówić realizacji zlecenia.
 3. Media Markt nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść zlecenia.
 4. Ze względu na czas realizacji zlecenia, właściwości zlecenia oraz fakt, że jego realizacja jest ściśle związana z osobą Klienta, a świadczenie spełnione przez Media Markt nie może zostać zwrócone w analogiczny sposób, i w analogicznym zakresie, Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z art. 10 ust 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z dn. 31.03.2000 r.).

10. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Media Markt gwarantuje ścisłą ochronę przekazanych dobrowolnie przez Klienta danych osobowych i wykorzystanie ich wyłącznie w celach związanych z należytą realizacją zlecenia, zgodnie z zapisami ustawy dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Media Markt zapewnia ponadto możliwość wglądu w te dane oraz prawo do ich korekty lub usunięcia
 2. Klient, akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych tylko w zakresie podanym w Regulaminie.
 3. Klient akceptuje procedurę, w której zarejestrowanie lub zalogowanie się Klienta w systemie Media Markt FotoLab Online jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym dla potrzeb realizacji zlecenia, w szczególności do kontaktowania się z Klientem oraz zgody na otrzymywanie informacji o zmianach w funkcjonowaniu systemu oraz informacji handlowych i marketingowych związanych z działalnością Media Markt.
 4. Media Markt dołoży wszelkich starań, aby zapewnić skuteczną ochronę prywatności Klientom, nie bierze jednak odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z umyślnych ingerencji w system osób trzecich oraz za działanie siły wyższej tj. zdarzenia zewnętrznego, pozostającego poza kontrolą Media Markt lub Klienta, którego żadna ze Stron nie była w stanie przy zachowaniu należytej staranności przewidzieć oraz mu zapobiec.


Powered by webdev.pl