Przejdź na stronę główną
Zaloguj się do serwisu lub Utwórz nowe konto

Regulamin

Regulamin Platformy Media Markt FotoLab

z dnia 25.05.2018 r.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Platforma Media Markt FotoLab prowadzona jest przez Usługodawcę.

 2. Platforma Media Markt FotoLab jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Towarów), umożliwiającą Użytkownikom zapoznanie się z Towarami Sprzedających oraz zawarcie Umowy Sprzedaży Towaru. W tym celu Usługodawca udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe oraz świadczy Usługi na zasadach określonych w Regulaminie.

 3. Korzystanie z Platformy Media Markt Fotolab przez Użytkownika możliwe jest wyłącznie przy użyciu komputera, tabletu, smartfona lub innych podobnych urządzeń posiadających dostęp do Internetu, wyposażonych ekran o minimalnej rozdzielczości 1024x768 pikseli i korzystających ze standardowych przeglądarek internetowych takich jak Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Java, JavaScript i cookies. Konieczne jest również posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

 4. Użytkownik korzystający z Platformy Media Markt FotoLab zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.

 5. Regulamin określa zasady korzystania z Platformy Media Markt Fotolab, składania zamówień na Towary, uiszczania przez Użytkownika ceny sprzedaży Towarów, dostarczania i odbioru przez Użytkownika zamówionych Towarów, uprawnień Użytkownika do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

 1. DEFINICJE

Następującym wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia:

 1. Klauzule - zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych w formie tzw. checkboxów na odpowiedniej stronie Platformy Media Markt Fotolab, których Użytkownik udzielił Usługodawcy podczas rejestracji Konta;

 2. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym nabywająca Towar, dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;

 3. Konto - zbiór informacji przechowywanych na Platformie Media Markt FotoLab oraz w systemie teleinformatycznym Usługodawcy dotyczących danego Użytkownika oraz składanych przez niego Zamówień i zawieranych Umów Sprzedaży, z wykorzystaniem którego Użytkownik może składać Zamówienia, zawierać Umowy Sprzedaży;

 4. Login - adres poczty elektronicznej Użytkownika używany podczas procesu rejestracji i każdorazowego korzystania z Konta;

 5. Polityka Prywatności - zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkownika stanowiący integralną część Regulaminu dostępny na Platformie Media Markt FotoLab;

 6. Potwierdzenie Zamówienia - wiadomość elektroniczna (e-mail o temacie: Potwierdzenie Zamówienia lub Potwierdzenie Zamówienia – gotowe do odbioru) wysłana przez Sprzedającego na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika (w odpowiednim formularzu elektronicznym, który Użytkownik samodzielnie wypełnił zdalnie na Platformie Media Markt Foto Lab) potwierdzająca, że wskazane w jej treści Zamówienie może zostać zrealizowane przez Sprzedającego. Potwierdzenie Zamówienia zawiera również odnośniki elektroniczne (tzw. linki) do stosownej treści Regulaminu oraz Polityki Prywatności;

 7. Regulamin - niniejszy regulamin;

 8. Platforma Media Markt FotoLab - serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę, dostępny pod adresem elektronicznym: https:\\foto.mediamarkt.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik może uzyskać informacje o Towarze i jego dostępności oraz kupić Towar u Sprzedającego,

 9. Sprzedający - przedsiębiorca prowadzący placówkę handlową pod marką Media Markt, korzystający z Platformy Media Markt Fotolab w celu zaproszenia Użytkowników do zawierania Umów Sprzedaży. Lista Sprzedających znajduje się w odrębnej zakładce Platformy Media Markt FotoLab;

 10. Towar – produkty i usługi dostępne w serwisie Platformy Media Markt Fotolab, w tym w szczególności możliwość wykonania odbitek zdjęć, itp., za pośrednictwem Platformy Media Markt Fotolab;

 11. Treść - komentarze, opinie lub oceny zamieszczane przez Użytkownika w serwisie Platformy Media Markt Fotolab. Możliwość zamieszczania Treści służy wyłącznie tym Użytkownikom, którzy zarejestrowali Konto po zalogowaniu się na właściwym Koncie;

 12. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towaru zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Platformy Media Markt FotoLab pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedającym. Doręczenie przez Sprzedającego Użytkownikowi (po złożeniu przez niego Zamówienia za pośrednictwem Platformy Media Markt Fotolab) Potwierdzenia Zamówienia jest tożsame z zawarciem Umowy Sprzedaży. Postanowienia Regulaminu, jak również Polityki Prywatności oraz zaakceptowanych przez Użytkownika Klauzul stosują się do Umowy Sprzedaży w odpowiednim zakresie. Umowa Sprzedaży podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej, zawierana jest wyłącznie w języku polskim i w takim języku powinna być interpretowana;

 13. Newsletter - informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) pochodzące od Usługodawcy lub Sprzedających, wysyłane Użytkownikowi drogą elektroniczną, przez lub w imieniu Usługodawcy lub Sprzedających;

 14. Usługodawca - Media Saturn Online Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-222 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 179, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000403979, o numerze REGON 145902629, o numerze NIP 7010327611; e-mail: info@mediamarkt.pl;

 15. Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta z Platformy Media Markt Fotolab;

 16. Zamówienie - deklaracja woli zakupu Towaru uzewnętrzniona przez Użytkownika Platformy Media Markt FotoLab (poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego formularza na Platofrmie Media Markt Fotolab), w sposób umożliwiający Sprzedającemu i Usługodawcy identyfikację Użytkownika, precyzująca ponadto Towar mający stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży, miejsce jego odbioru lub dostawy oraz formę płatności ceny za Towar.

 1. ZAPROSZENIE DO ZAWARCIA UMOWY

 1. Informacje o Towarach, ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na Platformie Media Markt FotoLab poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Nie stanowią one również zapewnienia Sprzedającego.

 1. KORZYSTANIE Z PLATFORMY MEDIA MARKT FOTOLAB

 1. Przeglądanie Towarów oraz ogólnie dostępnych informacji zamieszczonych na Platformie Media Markt FotoLab nie wymaga rejestracji Konta.

 2. Rejestracja Konta, a także korzystanie z funkcjonalności Platformy Media Markt Fotolab są nieodpłatne.

 3. Użytkownik może złożyć Zamówienie w sposób określony w pkt. VI.1.

 4. KONTO UŻYTKOWNIKA. Rejestracja Konta wymaga od Użytkownika zdalnego wypełnienia stosownego formularza elektronicznego (dostępnego na Platformie Media Markt FotoLab) poprzez wprowadzenie wymaganych przez Usługodawcę danych, w tym danych osobowych obejmujących imię i nazwisko Użytkownika, adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika, jego numer telefonu oraz kodu pocztowy Użytkownika. W procesie rejestracji Konta Użytkownik samodzielnie ustala i wprowadza Login oraz hasło. Rejestracja Konta wymaga nadto zaakceptowania przez Użytkownika (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru [checkbox]) niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności. Użytkownik nie ma obowiązku akceptacji pozostałych Klauzul. Użytkownik jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających rejestrację Konta.

 5. Konto jest przypisane do Użytkownika. Użytkownik ma prawo do rejestracji tylko jednego Konta.

 6. Możliwość wyboru i zakupu Towaru od Sprzedającego oraz możliwość zamieszczania Treści jest dostępna za pośrednictwem Platformy Media Markt Fotolab. Newsletter jest wysyłany na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika, nie częściej niż dwa razy w tygodniu (jedynie w przypadku wyrażenia stosownej zgody).

 7. Informacje zgromadzone na Koncie dostępne są dla Usługodawcy oraz dla Sprzedającego, do którego Użytkownik skierował Zamówienie lub z którym zawarł Umowę Sprzedaży. Użytkownik ma możliwość wprowadzenia adresu zamieszkania lub adresu do Dostawy Towaru w celu realizacji Zamówienia.

 8. Konto dostępne jest dla osób, które zalogują się na nim podając odpowiedni Login i hasło. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia Loginu i hasła osobom trzecim, w tym za Treści zamieszczane przez te osoby trzecie. Umowy Sprzedaży zawarte w związku z Zamówieniami złożonymi przez osoby trzecie korzystające z Konta danego Użytkownika, z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy ani Sprzedających, uważane są za zawarte w imieniu Użytkownika i mają moc wiążącą wobec tego Użytkownika.

 9. Użytkownik ma prawo do usunięcia założonego przez siebie Konta. W tym celu Użytkownik wysyła do Usługodawcy wiadomość elektroniczną z jednoznacznym żądaniem usunięcia Konta. Usługodawca niezwłocznie usuwa konto, a wszelkie złożone przez Użytkownika Zamówienia, z wyjątkiem tych, co do których doszło już do zawarcia Umów Sprzedaży, zostają anulowane.

 1. CENA

 1. Wszystkie ceny prezentowane na Platformie Media Markt Fotolab podawane są w polskich złotych (PLN).

 2. Ceny prezentowane przez Platformę Media Markt Fotolab wyrażone są wartościami brutto, tzn. zawierają wszelkie podatki oraz inne daniny publiczne należne w związku z zakupem Towaru, a tym samym stanowią całkowity wymiar (kwotę) świadczenia należnego Sprzedającemu od Kupującego w związku z zakupem Towaru.

 3. Cena jednostkowa Towaru uważana jest za wiążąco uzgodnioną pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedającym z chwilą złożenia Zamówienia.

 4. Cena jednostkowa Towaru podana w Sklepie Internetowym może się różnić od ceny jednostkowej tego samego Towaru, gdyby został on zakupiony bezpośrednio, fizycznie u Sprzedającego. Dla celów Umowy Sprzedaży zastosowanie będzie miała cena podana na Platformie Media Markt Fotolab.

 1. ZAMÓWIENIE

 1. Użytkownik może złożyć Zamówienie w następujący sposób przez Konto - po zarejestrowaniu Konta i zalogowaniu się na Koncie z wykorzystaniem właściwego Loginu i hasła.

 2. Informacja o głównych cechach, cenie, dostępności Towaru wyświetla się na Platformie Media Markt FotoLab lub w opisie Towaru.

 3. Zamówienia na Platformie Media Markt Fotolab można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone po godzinie 21.00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Platforma Media Markt FotoLab może być niedostępna dla Użytkowników podczas okresowej konserwacji oraz w razie jego awarii. Okresowa konserwacja Platformy Media Markt Fotolab odbywa się jeden (1) raz na miesiąc i nie będzie trwała dłużej niż czterdzieści osiem (48) godzin.

 4. Użytkownik w przypadku wskazania jako miejsce odbioru - Dostawa do domu, zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny - w tym ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość.

  W celu złożenia Zamówienia Użytkownik - poprzez Platformę Media Markt Fotolab:

  1. Loguję się do Konta (w nieposiadania Konta przez Użytkownika, będzie on zobowiązany do zarejestrowania Konta stosownie do pkt IV. 4 niniejszego Regulaminu).

  2. Wybiera Towar, który ma być przedmiotem Umowy Sprzedaży poprzez dodanie go do Koszyka:

   1. Zamówienia obejmują wykonywanie odbitek na papierze fotograficznym z plików przesłanych przez Klienta do systemu Platformy Media Markt FotoLab. Odbitki wykonywane są z plików zapisanych w formacie JPG.

   2. Odbitki są wykonywane w stosunku boków 2:3. Oznacza to, że zdjęcia w formacie 3:4 zostają automatycznie przycięte z góry i dołu (autokadrowanie) albo wykonany jest pełen kadr, lecz po bokach pozostają białe paski.

   3. Klient może dokonać wyboru sposobu kadrowania podczas wybierania formatu zdjęć w "koszyku", podczas składania Zamówienia.

   4. Zdjęcia są wykonywane w rozdzielczości 300 dpi. Z tego powodu przesyłane w systemie Platformy Media Markt FotoLab zdjęcia muszą mieć odpowiednią wielkość tj:

    1. 9x13 - 1051x1500 pikseli

    2. 10x15 - 1205x1795 pikseli

    3. 13x18 - 1500x2102 pikseli

    4. 15x21 - 1795x2551 pikseli

    5. 21x30 - 2480x3508 pikseli

    6. 25x38 - 3000x4500 pikseli

    7. 30x40 - 3602x4724 pikseli

    8. 30x45 - 3602x5398 pikseli

  3. Wybiera sposób doręczenia Towaru z listy dostępnej na Platformie Media Markt FotoLab, albo wybiera miejsce Dostawy Towaru i wybiera dostępny dla danego Towaru sposób Dostawy Towaru. Cena i termin Dostawy Towaru do miejsca wskazanego przez Użytkownika w ramach Towaru są wskazane przy Towarze;

  4. Wybiera sposób płatności spośród opcji oznaczonych jako dostępne na Platformie Media Markt FotoLab lub w sposób dostępny u Sprzedającego w razie wyboru odbioru u Sprzedającego;

  5. Weryfikuje prawidłowość wprowadzonych/wybranych danych dotyczących Zamówienia, w szczególności ilość i rodzaj zamawianych Towarów, miejsce odbioru Dostawy Towaru, danych Użytkownika oraz cenę za Towar lub cenę za Dostawę Towaru oraz formę płatności;

  6. Potwierdza, jako wiążące go, postanowienia Regulaminu, Polityki Prywatności oraz, jeżeli wyrazi na to chęć, potwierdza jako wiążące go stosowne Klauzule;

  7. Zaznacza opcję „Zamawiam”, która oznacza że złożenie Zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

  8. Po realizacji Zmówienia przesłane przez Użytkownika pliki, których nie umieścił w swoim albumie internetowym są usuwane z systemu. Zrealizowane Zmówienia, które nie zostały odebrane przez Użytkownika w ciągu 3 miesięcy od dnia realizacji Umowy Sprzedaży, zostają zniszczone. Zdjęcia w albumach internetowych Platformy Media Markt Fotolab przechowywane są przez 6 miesięcy. Każde złożenie Zamówienia przedłuża ten okres na kolejne 6 miesięcy od momentu złożenia Zamówienia. Albumy internetowe każdego Użytkownika mogą pomieścić pliki o łącznej pojemności do 500 MB.

  9. Użytkownika zobowiązuje się nie wysyłać do realizacji:

   1. zleceń zawierających treści obelżywe lub w inny sposób naruszające dobra osobiste osób trzecich,

   2. zleceń zawierających jakąkolwiek formę przemocy, profanacji lub pornografii,

   3. zleceń zawierających treści sprzeczne z obowiązującym prawem i ogólnie przyjętymi normami, w tym zasadami współżycia społecznego

 5. W przypadku otrzymania przez Usługobiorcę Zamówienia zawierającego treści opisane w pkt VI. 4. .9 powyżej, Usługodawca zastrzega sobie prawo do anulowania takiego Zamówienia.

 6. Użytkownik w przypadku wskazania jako miejsce odbioru - odbiór w markecie, zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, kod pocztowy.

 7. Użytkownik w przypadku wskazania jako miejsce odbioru - odbiór w punkcie odbioru inpost lub ups, zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, kod pocztowy oraz wybrać punkt odbioru.

 8. Zamówienie złożone przez Użytkownika zostanie potwierdzone w formie wiadomości elektronicznej e-mail o temacie „Nowe Zamówienie”. Stanowi ono jedynie potwierdzenie doręczenia Zamówienia na serwer poczty elektronicznej Usługodawcy i nie kreuje zobowiązań po stronie Użytkownika, Usługodawcy ani Sprzedającego.

 9. Usługodawca przekazuje Zamówienie do Sprzedającego.

 10. Sprzedający rozpatruje złożone Zamówienie pod kątem możliwości jego realizacji. Warunkiem Potwierdzenia Zamówienia jest dostępność Towaru w magazynie Sprzedającego.

 11. Użytkownik może anulować Zamówienie do chwili zawarcia Umowy Sprzedaży (Potwierdzenia Zamówienia).

 12. W przypadku, gdy realizacja części lub całości Zamówienia nie będzie możliwa Sprzedający bez zbędnej zwłoki (pocztą elektroniczną lub telefonicznie): a) poinformuje Użytkownika o anulowaniu Zamówienia w całości (Zamówienie uważane jest wówczas za niezłożone) albo b) zaproponuje Użytkownikowi anulowanie Zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa. W przypadku wyboru tej możliwości przez Użytkownika, przedmiotem Umowy Sprzedaży zawieranej w wykonaniu danego Zamówienia będą Towary objęte pozostałą częścią tego Zamówienia (w części niemożliwej do realizacji Zamówienie to uważane będzie za niezłożone).

 13. W terminie dwóch (2) kolejnych dni po otrzymaniu od Sprzedającego propozycji anulowania Zamówienia w części Użytkownik może potwierdzić Sprzedającemu w odpowiedniej formie (tj. pocztą elektroniczną) swoją zgodę na częściowe anulowanie Zamówienia. Jeżeli w tym terminie Użytkownik nie przekaże Sprzedającemu stosownego potwierdzenia, odnośne Zamówienie traktowane będzie, jako anulowane w całości przez Użytkownika.

 14. Sprzedający za pośrednictwem Platformy Media Markt Fotolab potwierdza możliwość, gotowość i przystąpienie do realizacji Zamówienia w wybranym przez Użytkownika miejscu odbioru Towaru, lub Dostawy Towaru na adres podanym przez Użytkownika, wysyłając do Użytkownika Potwierdzenie Zamówienia.

 15. Treść złożonego Zamówienia i związanej z nim Umowy Sprzedaży oraz treść zaakceptowanych przez Użytkownika Klauzul w brzmieniu wiążącym Strony w dacie zawarcia danej Umowy Sprzedaży przesyłana jako Potwierdzenie Zamówienia ze stosownymi odnośnikami do treści Regulaminu oraz Polityki Prywatności (Potwierdzenie Zamówienia).

 16. Potwierdzenie Zamówienia zostanie wysłane przez Sprzedającego za pośrednictwem Platformy Media Markt Fotolab nie później, niż w terminie trzydziestu (30) dni od dnia przesłania przez Usługodawcę wiadomości elektronicznej e-mail o temacie „Nowe Zamówienie”.

 17. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta i nabiera pomiędzy Sprzedającym a Użytkownikiem mocy wiążącej z chwilą doręczenia na serwer poczty elektronicznej Użytkownika Potwierdzenia Zamówienia. Za dzień doręczenia Potwierdzenia Zamówienia uważa się dzień, w którym wiadomość ta wpłynęła na serwer poczty elektronicznej obsługujący adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu elektronicznym Zamówienia.

 18. Sprzedający ani Usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności za błędy popełnione przez Użytkownika przy składaniu Zamówienia lub jego modyfikacji w trybie przewidzianym w pkt. VI.12. oraz VI.13. powyżej.

 19. Użytkownik będzie informowany przez Sprzedającego o bieżącym statusie Zamówienia (przez sms lub e-mail).

 1. PŁATNOŚĆ

 1. Kupujący może zapłacić cenę za Towar w sposób dostępny na Platformie Media Markt Fotolab lub – w przypadku wybrania opcji „Odbiór w markecie” – w sposób dostępny u Sprzedającego.

 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych form płatności w odniesieniu do niektórych Towarów, kategorii Towarów lub liczby zamawianych Towarów. W szczególności niemożliwe jest dokonanie płatności gotówką w kwocie przekraczającej 15.000 PLN.

 3. W zależności od miejsca rozpoczęcia procesu realizacji Zamówienia (magazyn własny bądź magazyn zewnętrzny prowadzony przez osobę trzecią), transakcja sprzedaży zostanie udokumentowana paragonem fiskalnym lub fakturą w rozumieniu art. 2 ust. 31) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. 2011 nr.177 , poz. 1054 z późn. zm.).

 4. Kupujący, który złożył Zamówienie, może otrzymać od Sprzedającego, na wskazany przez siebie adres e-mail, fakturę elektroniczną. Kupujący akceptując warunki Regulaminu Sklepu, Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży oraz Polityki Prywatności upoważnia Sprzedającego do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106 b ust. 3 oraz art.106 n ww. Ustawy o podatku od towarów i usług.

 5. Kupującemu zostanie wystawiona faktura w formie papierowej, jeżeli w trakcie procesu składania Zamówienia lub w terminie trzech (3) miesięcy od daty odbioru Towaru u Sprzedającego, Kupujący złożył taki wniosek Sprzedającemu. Postanowienia zdania poprzedzającego nie mają zastosowania do Zamówień realizowanych przez Sprzedającego z magazynu zewnętrznego obsługiwanego przez osobę trzecią.

 1. ODBIÓR ALBO DOSTAWA TOWARU

Sprzedający wydaje Towar Kupującemu w sposób określony w Potwierdzeniu Zamówienia.

 

 1. ODBIÓR

 1. W przypadku zaznaczenia przez Kupującego w Zamówieniu opcji „odbiór w markecie” w wykonaniu Umowy Sprzedaży Sprzedający wydaje Towar Kupującemu w placówce handlowej (w sklepie sieci Media Markt prowadzonym przez Sprzedającego), po zapłacie ceny. Sprzedający nie ponosi kosztów odbioru Towaru (w tym kosztów przybycia Kupującego do miejsca odbioru Towaru i kosztów transportu Towaru po jego wydaniu Kupującemu).

 2. Towar pozostaje gotowy do odbioru przez Kupującego w miejscu, o którym mowa w pkt. 1 powyżej przez kolejne dwa (2) dni od daty doręczenia Kupującemu wiadomości elektronicznej email w temacie „Potwierdzenie Zamówienia – gotowe do odbioru”.

 3. W przypadku, gdy odbiór Towaru przez Kupującego w terminie określonym w pkt. 2 powyżej nie będzie możliwy strony Umowy Sprzedaży mogą uzgodnić inny termin odbioru Towaru.

 4. W przypadku nieodebrania Towaru przez Użytkownika w terminie określonym w pkt. 2 lub 3 powyżej, Sprzedający może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając w tym celu Kupującemu stosowne oświadczenie woli ze skutkiem na dzień, w którym zostanie ono doręczone Kupującemu. W takim przypadku Umowa Sprzedaży uważana będzie za niezawartą, a Zamówienie za anulowane. 

 5. Sprzedający może wykonać prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, zastrzeżone na jego rzecz w pkt. 4 powyżej, w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty bezskutecznego upływu terminu odbioru Towaru (określonego zgodnie z postanowieniami pkt. 2 lub 3 powyżej).

 6. W okolicznościach przewidzianych w pkt. 4 powyżej Kupujący ani Sprzedający nie będą zobowiązani względem siebie do żadnych świadczeń, w szczególności uiszczenia odstępnego, odszkodowania lub jego surogatu, zwrotu kosztów itp.

 7. Zawarcie Umowy Sprzedaży jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedającego przez Kupującego do złożenia Kupującemu przez Sprzedającego oświadczenia woli, o którym mowa w pkt. 4 powyżej, pocztą elektroniczną na adres elektroniczny podany przez Kupującego.

 8. Kupujący może odebrać Towar osobiście albo wskazać w tym celu Sprzedającemu osobę trzecią, jako upoważnioną przez Kupującego do odbioru Towaru i zapłaty ceny. Wskazanie takie Kupujący może przesłać Sprzedającemu pocztą elektroniczną podając w nim imię i nazwisko osoby upoważnionej oraz numer referencyjny Zamówienia (zamieszczony także w treści Potwierdzenia Zamówienia).

 9. W celu odbioru Towaru, Kupujący przedstawi Sprzedającemu (w miejscu odbioru Towaru) wydruk Potwierdzenia Zamówienia lub numer referencyjny Zamówienia (zamieszczony także w treści Potwierdzenia Zamówienia). Sprzedający może żądać od osoby odbierającej Towar okazania dowodu tożsamości (w celu jej identyfikacji jako Kupującego lub osoby przez Kupującego upoważnionej w tym zakresie).

 

 1. DOSTAWA

W przypadku zaznaczenia przez Kupującego w Zamówieniu opcji „dostawa do domu”, lub „dostawa do Paczkomatu” lub wybrania innej formy dostawy Towaru , w wykonaniu Umowy Sprzedaży podmiot trzeci świadczy usługi Dostawy Towaru, na warunkach wskazanych w odrębnym regulaminie, zamieszczonym na stronie firmy transportowej.

 

 1. RĘKOJMIA ZA WADY

 1. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Kupującemu. Jeżeli Kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.

 2. Jeżeli Towar ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiony przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

 3. Jeżeli Towar ma wadę, Kupujący może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedający jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na Towar wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.

 4. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, Sprzedający może odmówić wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Towaru.

 5. Kupujący nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, stosownie do pkt, XII.2. powyżej, jeżeli wada Towaru jest nieistotna.

 6. Kupujący będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady Towaru, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.

 7. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć Towar wadliwy do miejsca oznaczonego w Umowie Sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w Umowie Sprzedaży - do miejsca, w którym Towar został wydany Kupującemu.

 8. Postanowienia pkt. VII.7 i VII.8 stosuje się do zwrotu Towaru w razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży i wymiany Towaru na wolny od wad.

 9. Okres rozpatrywania reklamacji wynosi czternaście (14) dni roboczych liczonych od dnia otrzymania reklamowanego Towaru przez Sprzedającego, chyba że Sprzedający poinformuje Kupującego o konieczności przedłużenia tego terminu w przypadkach szczególnych, uzasadnionych np. koniecznością zebrania dodatkowej dokumentacji, informacji na temat przyczyn, lub okoliczności reklamacji. W takim przypadku z przyczyn niezależnych od Sprzedającego czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania do Kupującego będącego Konsumentem.

 10. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu (14) dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 11. Kupujący otrzyma potwierdzenie zgłoszenia reklamacji od Sprzedającego.

 12. Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedającego o zakończeniu procesu reklamacyjnego. Informacja ta będzie również dostępna dla Kupującego lub w zakładce „Status reklamacji” w Koncie Kupującego w Sklepie Internetowym po zalogowaniu się na Koncie.

 13. W celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji Towarów, zaleca się, aby Kupujący składając reklamację z tytułu rękojmi wypełnił formularz reklamacji dostępny na podstronie „Reklamacje” Sklepu Internetowego i przesłał go Sprzedającemu w postaci skanu drogą elektroniczną lub pocztą (nie jest to warunek rozpatrywania reklamacji).

 14. Szczegółowych informacji dotyczących procesu reklamacji można zasięgnąć na Platformie Media Markt Fotolab, albo bezpośrednio u Sprzedającego.

 15. Towar, którego reklamacja nie zostanie uznana ze względu np. na jej bezzasadność, lub brak dowodu zakupu u Sprzedającego zostanie odesłany do Kupującego. Sprzedający może w takiej sytuacji obciążyć Kupującego kosztami takiej przesyłki.

 16. Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone na Platformie Media Markt FotoLab są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Użytkownikowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Towaru. W szczególności wygląd Towaru na zdjęciach prezentowanych na Platformie Media Markt FotoLab może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Towaru wydawanego Użytkownikowi, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień monitora Użytkownika, warunków oświetlenia, itp. czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do zakupów. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do udostępnionych na Platformie Media Markt Foto Lab specyfikacji Towaru. Nie stanowią podstawy reklamacji niewielkie różnice w zewnętrznym wyglądzie Towaru wydawanego Kupującemu w zestawieniu z wyglądem Towaru prezentowanym w formie graficznej na Platformie Media Markt FotoLab o których mowa w zdaniu poprzednim. Niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy lub Sprzedającego wobec Kupującego, w szczególności nie ogranicza w żaden sposób praw Kupującego będącego Konsumentem do odstąpienia od umowy.

 17. Treść złożonego Zamówienia i związanej z nim Umowy Sprzedaży oraz treść zaakceptowanych przez Użytkownika Klauzul w brzmieniu wiążącym strony w dacie zawarcia danej Umowy Sprzedaży jest udostępniana Użytkownikowi na Koncie lub przesłana jako Potwierdzenie Zamówienia wraz ze stosownymi odnośnikami do treści składających się na Umowę Sprzedaży. Treść Regulaminu, jak również Polityki Prywatności znajdują się na Platformie Media Markt FotoLab.


 1. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI Platformy Media Markt FotoLab

 1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Platformy Media Markt FotoLab oraz zobowiązuje się usunąć bez zbędnej zwłoki nieprawidłowości w działaniu Platformy Media Markt FotoLab.

 2. Usługodawca zobowiązany jest rozpatrzyć wszelkie reklamacje złożone przez Użytkownika w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu Platformy Media Markt FotoLab, w terminie nie dłuższym niż siedem (14) dni, a w uzasadnionych przypadkach do trzydziestu (30) dni. W celu uniknięcia wątpliwości zastrzega się, że powyższe postanowienie, odnoszące się do wydłużenia terminu na udzielenie odpowiedzi (do 30 dni),nie stosuje się do reklamacji Towarów składanych przez Użytkowników będących Konsumentami.

 1. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik zobowiązany jest do: a. korzystania z Platformy Media Markt FotoLab w sposób niezakłócający funkcjonowania Platformy Media Markt Fotolab, b. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie na Platformie Media Markt Fotolab niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji prawnie chronionych, których Użytkownik nie był adresatem, c. korzystania z Platformy Media Markt Fotolab w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu oraz Polityki Prywatności, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami, d. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.

 2. Użytkownik ma prawo powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie lub Polityce Prywatności.

 3. Użytkownik ma prawo powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Platformy Media Markt Fotolab.

 4. Wszelkie pytania, zastrzeżenia, reklamacje w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu Platformy Media Markt Fotolab Użytkownik powinien zgłaszać pod adresem email: : info@mediamarkt.pl.

 5. Niektóre komunikaty przesyłane Użytkownikowi przez Usługodawcę lub Sprzedającego pocztą elektroniczną generowane są automatycznie przez systemy teleinformatyczne Usługodawcy lub Sprzedającego. Tego rodzaju wiadomości generowane automatycznie opatrzone będą odpowiednią wzmianką (o treści „Wiadomość generowana automatycznie. Prosimy na nią nie odpowiadać.” lub zbliżonej). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca ani Sprzedający nie mają możliwości zapoznania się z treścią żadnych informacji, które Użytkownik przesłałby zwrotnie tj. wysyłając wiadomość e-mail w trybie odpowiedzi na tak generowany e-mail Usługodawcy lub Sprzedającego (na adres poczty elektronicznej, z którego wysłany został taki generowany automatycznie e-mail). W związku z powyższym, Użytkownik przed wysłaniem pocztą elektroniczną jakichkolwiek wiadomości kierowanych do Usługodawcy lub Sprzedającego powinien upewnić się, że kieruje je pod właściwy adres e-mail, tj. wskazany przez Usługodawcę lub Sprzedającego jako właściwy do korespondencji. W razie wątpliwości informacje o korespondencyjnych adresach Usługodawcy i Sprzedających można znaleźć na Platformie Media Markt Fotolab.

 6. Użytkownik zobowiązuje się, iż w związku z korzystaniem z Platformy Media Markt Fotolab nie będzie:

  1. naruszał niniejszego Regulaminu,

  2. podawał danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich,

  3. naruszał praw majątkowych lub dóbr osobistych Usługodawcy, ani osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników,

  4. dopuszczał się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem, dobrymi obyczajami lub obowiązującymi przepisami prawa.

 7. W przypadku naruszenia przez Użytkownika lub osoby trzecie korzystające z jego Konta obowiązków wynikających z Regulaminu Usługodawca, bez uszczerbku dla innych uprawnień służących mu w takich przypadkach z mocy postanowień Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa, może zlikwidować Konto Użytkownika

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Towar obejmuje rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Z tego względu i na podstawie art. 38 pkt 3) ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Użytkownikowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Laboratorium bez podawania przyczyn tego odstąpienia. Nie uchybia to możliwości odstąpienia od umowy przez Klienta będącego konsumentem w innych, prawem dozwolonych przypadkach (np. w ramach rękojmi za wady). Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje również Użytkownikowi nie będącycm konsumentem

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników (dalej: „Administrator”) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) jest Usługodawca - Media Saturn Online Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-222 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 179.

 2. Administratorem danych osobowych Kupującego (dalej: „Administrator Sprzedawca”) w rozumieniu RODO jest Sprzedający.

 3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail iodo@mediamarkt.pl.

 4. Dane osobowe Kupujących (imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu) są przetwarzane w celu realizacji zamówienia i wykonania zawartej z nim umowy sprzedaży, w tym przygotowania i dostarczenia zamówienia, wystawienia faktury, a także w celu realizacji prawa odstąpienia do umowy oraz skorzystania z prawa do złożenia reklamacji na zasadach określonych w Regulaminie.

 5. Dane osobowe Użytkowników, którzy założyli konto na Stronie Sklepu (imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu) są przetwarzane wyłącznie w zakresie koniecznym do rejestracji i obsługi konta danego Użytkownika na Stronie Sklepu.

 6. Użytkownik lub Kupujący może wyrazić uprzednią zgodę poprzez akceptację stosownej Klauzuli na wysyłanie mu Newslettera oraz na wysyłanie mu innych informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami). Udzielenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest dobrowolne i nie warunkuje realizacji złożonego zamówienia.

 7. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika (adres e-mail) w celach marketingowych jedynie za uprzednią zgodą Użytkownika wyrażoną za pomocą stosownej Klauzuli. Usługodawca może udostępnić takie dane osobowe Użytkownika osobom trzecim jedynie za uprzednią zgodą Użytkownika wyrażoną za pomocą stosownej Klauzuli.

 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji powyżej wskazanych celów, w tym obsługa konta Użytkownika, dostarczenia zamówienia, wystawienia faktury, obsługi reklamacji i prawa odstąpienia od umowy. Informacje te są ściśle poufne i wykorzystywane wyłącznie przez Usługodawcę lub Sprzedającego, poddanego tym samym zobowiązaniom co Usługodawca, zgodnie z Polityką Prywatności dostępną tutaj.

 9. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Użytkownika lub Kupującego. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 10. Administrator może powierzyć w drodze pisemnej umowy przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim wyłącznie w określonym przez niego celu i zakresie koniecznym do rejestracji i obsługi konta Użytkownika lub realizacji danego zamówienia i wykonania umowy zawartej z Kupującym, zgodnie z art. 28 RODO.

 11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 12. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w tym:

 1. w zakresie danych osobowych niezbędnych do rejestracji i obsługi konta danego Użytkownika – przez okres niezbędny do realizacji usługi;

 2. w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia – do momentu wydania Towaru Kupującemu;

 3. w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji prawa odstąpienia od umowy oraz prawa do złożenia reklamacji – do dwóch lat od momentu wydania Towaru Kupującemu;

 4. w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji celów marketingowych świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w punkcie 7 – do momentu wycofania zgody udzielonej przez Użytkownika;

 1. Użytkownik lub Kupujący posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

 2. Użytkownikowi lub Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika lub Kupującego narusza przepisy RODO.

 3. W celu realizacji praw, o których mowa w punkcie 13 i 14 należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych za pośrednictwem adresu e-mail iodo@mediamarkt.pl, poprzez aktualizacje danych osobowych na Koncie.

 4. Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze Strony Sklepu Użytkownik lub Kupujący akceptuje, że w urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies, które umożliwiają Usługodawcy świadczenie usług. Więcej informacji na temat stosowania plików cookies przez Usługodawcę na Stronie Sklepu można znaleźć w Polityce Prywatności.

 1. TREŚCI

 1. Użytkownik, który podał swoje imię i adres poczty elektronicznej (e-mail) może zamieszczać Treści.

 2. Jeżeli Treści zamieszczone przez Użytkownika na Platformie Media Markt Fotolab stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zmianami), Użytkownik dobrowolnie zamieszczając Treści na Platformie Media Markt Fotolab z chwilą ich ustalenia (także w postaci niedokończonej) udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenaszalnej licencji do korzystania przez Usługodawcę z tych utworów, która obejmuje w szczególności publikację utworów na Platformie Media Markt Fotolab, jak również w innych wydawnictwach Usługodawcy. Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacji znanych w chwili zamieszczenia przez Użytkownika na Platformie Media Markt Treści, w szczególności do pól eksploatacji określonych w art. 50 powołanej wyżej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit

  4. powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Platforma Media Markt Fotolab nie stanowi forum udostępnianego powszechnie w celu publikacji dowolnych treści, lecz służy wymianie rzeczowych i zgodnych z prawem oraz dobrymi obyczajami informacji (w tym opinii, uwag i ocen) dotyczących Platformy Media Markt Fotolab lub Towarów. W związku z powyższym - korzystając z Platformy Media Markt Fotolab poprzez zamieszczanie Treści - Użytkownik godzi się na ograniczenie swobody jego wypowiedzi na tym forum oraz przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Treści których zamieszczanie jest dozwolone:

  1. mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206 ze zmianami),

  2. nie naruszają praw autorskich osób trzecich, w szczególności nie stanowią plagiatu innych utworów, a Użytkownik musi być ich jedynym autorem,

  3. nie zawierają adresów e-mailowych, adresów do stron internetowych, numerów komunikatorów, cen produktów itp.,

  4. nie zawierają słów wulgarnych,

  5. nie mają charakteru obraźliwego lub stanowiącego groźbę,

  6. nie naruszają dóbr osobistych osób fizycznych, ani prawnych, ani też dobrych obyczajów,

  7. nie stoją w sprzeczności z interesem Usługodawcy lub Sprzedającego, w szczególności nie zawierają odniesień do podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną względem Usługodawcy lub Sprzedającego,

  8. nie stoją w sprzeczności z Regulaminem, Polityką Prywatności lub nie zawierają innych treści zakazanych przez obowiązujące przepisy prawa.

 4. Użytkownik ma prawo powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie lub Polityce Prywatności przez zamieszczone Treści.

 5. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące Treści Użytkownik powinien zgłaszać pod numerem Infolinii lub za pomocą formularza kontaktu znajdującego się w serwisie Platformy Media Markt Fotolab.

 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania lub niepublikowania Treści w przypadku ich niezgodności z Regulaminem, Polityką Prywatności lub przepisami prawa albo dobrymi obyczajami oraz blokowania możliwości publikacji Treści osobom naruszającym w sposób notoryczny postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności wskutek otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania od zainteresowanych osób wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze zamieszczonej Treści. Usługodawca może również przekazać pozostające w jego posiadaniu dane Użytkowników - autorów Treści sądom, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

 1. PRAWA AUTORSKIE

 1. Platforma Media Markt Fotolab chroniona jest prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane Użytkownikowi wprost na mocy postanowień Regulaminu są zastrzeżone. Użytkownicy mogą korzystać z utworów oraz baz danych zawartych na Platformie Media Markt Fotolab jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. W szczególności poza określonymi w tych przepisach przypadkami zabronione są dokonywane w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy: reprodukcja, kopiowanie, przekazywanie, dystrybuowanie lub przechowywanie części lub całości zawartości Platformy Media Markt Fotolab, o ile nie zastrzeżono inaczej w Regulaminie.

 2. Usługodawca udziela zgody Użytkownikowi na drukowanie kopii lub wyciągów z Platformy Media Markt Fotolab wyłącznie do własnego użytku Użytkownika, nie związanego z działalnością gospodarczą lub zawodową Użytkownika.

 1. POZASĄDOWE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

 1. Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.


 1. Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsług dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin dostępny jest na Platformie Media Markt Fotolab.

 2. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Usługodawca dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.

 3. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), Usługodawca informuje Użytkownika na jego żądanie, w formie przez niego wybranej, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.

 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu i Umowy Sprzedaży jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny.

 5. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku zaistnienia: (a) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość, (b) zmiany oferty Platformy Media Markt Fotolab dotyczącej usług lub zmiany oferty Sprzedających zamieszczanej na Platformie Media Markt Fotolab, z zastrzeżeniem że zmiany niniejszego Regulaminu mają na celu dostosowanie jego treści do oferty. Zamówienia złożone przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

 6. Użytkownik niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, rozumie treść tych dokumentów i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.

 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

Powered by webdev.pl